• NETS ແມ່ນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານລະຫວ່າງຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໂດຍບໍ່ມີຂອບເຂດ
  • NETS ແມ່ນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານລະຫວ່າງຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໂດຍບໍ່ມີຂອບເຂດ
  • NETS ແມ່ນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານລະຫວ່າງຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໂດຍບໍ່ມີຂອບເຂດ
Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding
ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະເປັນສະມາຊິກໃນເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາແລ້ວຫຼືຍັງ? ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ